Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

A breona.hu oldal működtetője a Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., amelynek székhelye és központja: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

A Breona Kft.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Breona Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Breona Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Adatfeldolgozó

Nastron Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 150/B I. lépcsőház. I. emelet. 1.
 • Az adatfeldolgozó feladata: weboldal technikai feladatainak ellátása, üzemeltető.
 • A honlapot működtető szervert a Nastron Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti
 • Kezelt adatok köre: kifejezetten biztonsági incidens esetén, eseti alapon, kifejezett utasításra a szerver napló adatokhoz kaphat hozzáférést.

 

3. A kezelt adatok köre és adatkezelés időtartama

 3.1 Szerver naplózás

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállítástól függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag üzemeltetési okok miatt tárolja.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdekből, csalás megelőzésére, a saját IT-rendszer hálózati és információs biztonságának biztosítása érdekében

Tárolás időtartama: 90 nap

3.2 Cookie

A breona.hu oldal a látogatók számítógépére cookie-t küld, a cookie-kat kereskedelmi célra a Breona Kft. nem használja. Az adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdekből – a weboldal működésének biztosítása

Tárolás időtartama: a felhasználó saját böngészőjének beállításával megakadályozhatja, illetve törölheti a cookie-kat.

3.3 Kapcsolat űrlap

Kapcsolat űrlapról érkező megkeresések: név, e-mail, telefonszám, cégnév, üzenet

Adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

Tárolás időtartama: törlési kérelemig

3.4 Állás jelentkezés

Állás űrlapról érkező megkeresések: név, e-mail, CV, motivációs levél, betöltendő pozíció, üzenet

Adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

Tárolás időtartama: törlési kérelemig

4. Adatkezelés célja

 • A látogatási időpont, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
 • Kapcsolat űrlap: ajánlatkérés, üzleti kapcsolatfelvétel, szakmai érdeklődés
 • Állás jelentkezés: állás jelentkezés benyújtása

 

5. Az adatok hozzáférők köre és biztonsági intézkedések

Breona Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Breona Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Breona Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Breona Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldal látogatói, partnerek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

6.2 Helyesbítéshez való jog

Weboldal látogatói, partnerek jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

6.3 Hordozhatósághoz való jog

Weboldal látogatói, partnerek jogosultak arra, hogy kérésre a róluk tárolt adatokról egy általuk megjelölt címre vagy biztosított adathordozóra strukturált, számítógéppel feldolgozható formában átadjuk. Ezen jog érvényesítése kapcsán Adatkezelőtől nem várható el, hogy egy új, általa nem használt szoftverterméket beszerezzen és beüzemeljen az adatátadás teljesítése céljából.

6.4 Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük kérésére, vagy kérés nélkül is a személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • a partner visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a partner tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltünk;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntést.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

6.5 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben szeretné, hogy kezelt adataival kapcsolatban információt adjunk, helyesbítsünk vagy töröljük, írjon az info@breona.hu e-mail címre.

7. Jogérvényesítési lehetőség

Személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben az oldallátogató, felhasználó úgy érzi, hogy a Breona Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az info@breona.hu email címen, hogy az esetleges sérelmeket orvosolhassuk.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.